Novinky v chovu

Python curtus breintensteini NZ 2012 ponecháno do chovu 

Vsechno-007 Vsechno-009 

Vsechno-014  Vsechno-015